بسمه تعالی

شرکت ایمن گستر رامان کیش با شعار “پیشرفت در سایه امنیت و ایمنی” از ابتدای تاسیس تاکنون توانسته گام های موثری در راه بومی سازی سیستمهای الکترونیک هسته ای مورد نیاز آزمایشگاههای علوم دانشگاههای کشور و همچنین سایر مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی بردارد که این مهم به یاری گروه کاری متخصص، متعهد به اهداف شرکت و دارای حس مسئولیت پذیری مثال زدنی تحقق یافته است.

مهم است که انسان هدفی عالی در سر بپروراند اما برای رسیدن به آن باید گام هایی کوتاه و مطمئن بردارد تا از شکست ها درس گرفته و آنها را تبدیل به تجربیاتی ارزشمند برای گام های آینده نماید.

پر واضح است که شرکت از نتایج تحقیقات گروه پرشماری از محققان برجسته کشور در زمینه های مختلف بهره برده و این نتایج در طرح های اولیه تولیدات و حتی گاهی بدون تغییر به کار رفته اند. در ادامه کارهای تولیدی شرکت نیز تغییر و بهینه سازی را در زمینه های گوناگون می توان مشاهده کرد. در این زمینه محققان جامعه دانشگاهی حضور چشمگیری در بخش تحقیقات و نو آوری داشته و دارند.

هرچند ممکن است گاهی تغییر باعث احساس عدم وجود حاشیه امنیت شده و بدبینی هایی را نیز در مورد ادامه کار به دنبال داشته باشد اما تجربیات شرکت در چند ماهه نخست کاری نشان داده که سختی ایجاد تغییرات می تواند زمینه ساز پیشرفت هایی چشمگیر باشد که بدون آن تغییرات و بدون عبور از مرز ترس و ریسک به هیچ روی قابل تصور نبودند.

نباید فراموش کرد که هر چه امروزه در دنیای پیرامون ما تحقق یافته روزی آرزویی دست نیافتنی بوده که انسانی شجاع ، آن را در سر می پرورانده اما به جای اندوه نداشتن و حس کمبود، ترجیح داده که مرزهای آرزو را درنوردیده و آرزو را به واقعیت تبدیل کند.

دنیای امروز ما را انسانهای شجاع و خلاق آفریده اند. چه بسا که ما آفریننده دنیای فردای نسل آینده باشیم. نسلی که از ما سازندگی و ابتکار را همراه با شکستن مرز ترس ها و تردید ها به ارث خواهد برد.