دستورالعمل­ های توصیه شده برای جا به جایی، حرارت دادن و خواندن قرص TLD

  • توصیف مواد

  • شیوه صحیح جابه­ جایی

برای جابه ­جایی، قرص را از لبه­ های آن بگیرید و دستانتان عاری از هرگونه آلودگی باشد.

 

  • حرارت دادن

قبل از استفاده قرص باید بازپخت شود.

 

  • پروفایل زمان – دما

 

 

 

دانلود فایل کاتالوگ